วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ประวัติ

ชื่อ นางสาว นลินี สุปราณี ชื่อเล่น น้ำ
เกิดวันที่ 5เดื่อนมกราคม พศ. 2534
ที่อยู่ 9/33 ถนน สตูลธานี ตำบล พิมาน อำเภอ เมือง จังหวัดสตูล 91000
ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ปี 2 เอกการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์